danisluc22

Hello Thú Cung trang chia s? thông tin v? loài chó c?nh. Chúng mình là nh?ng ngu?i dã có kinh nghi?m trong vi?c cham sóc, nuôi du?ng và hu?n luy?n chó lâu nam. Email: danisluc22@gmail.com Ð?a ch?: 373/95/22 Lý Thu?ng Ki?t, P.9, Tân Bình Zipcode: 70000